افزایش سطح علمی دانش آموز
فرآیند یاددهی و یادگیری ، فرآیند دو جانبه ای است که در آن یاددهی با ابتکار و خلاقیت معلم و یادگیری بر اساس مفاهیم و اهداف درس است به نحوی که هر دو طرف فر آیند ، معلم و متعلّم در این فعالیت مشارکت داشته باشند.

به فعالیت هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار معلمین در کنار تدریس و بر اساس آموزش مفاهیم و اهداف درس به کار گرفته شوند و در داخل یا خارج کلاس انجام شود ، فعالیت مکمل گفته می شود.

فرآیند یاددهی و یادگیری ، فرآیند دو جانبه ای است که در آن یاددهی با ابتکار و خلاقیت معلم و یادگیری بر اساس مفاهیم و اهداف درس است به نحوی که هر دو طرف فر آیند ، معلم و متعلّم در این فعالیت مشارکت داشته باشند.

به فعالیت هایی که بر اساس نوآوری و ابتکار معلمین در کنار تدریس و بر اساس آموزش مفاهیم و اهداف درس به کار گرفته شوند و در داخل یا خارج کلاس انجام شود ، فعالیت مکمل گفته می شود.

چنانچه این فعالیت ها با توجه به شرایط خاص منطقه ای یا اقلیمی باشد و یا در راستای آموزش استعدادهای خاص فراگیران باشد ، فعالیت فوق برنامه گفته می شود.

همزمان با آغاز سال تحصیلی اعضای شورای مدرسه با توجه به علائق و نیاز هایدانش آموزان اهداف یک ساله ای را تنظیم می نمایند که بعد از تعیین هدف شیوه ای متناسب با رفع نیاز های عنوان شده دنبال می شود . به همین منظور برخی فعالیت ها و برنامه ها پیش بینی می شود تا در مدت یک سال با نظارت کلیه ی عوامل اجرا شود.

اهمیت فعالیت فوق برنامه و مکمل

 

در مدارس هدف انتقال دانش نیست زیرا دستگاهها بهتر دانش را منتقل می كنند. بلكه هدف مدارس یاد دادن است یعنی ایجاد شرایط برای یادگیری . مدارس به ویژه مقاطع ابتدایی و راهنمایی محل كشف و بروز استعدادهای افراد و تمرین و تثبیت آنهاست.

مدیران و معلمان به طور موثر در برنامه یادگیری و رضایت دانش آموزان و فعالیت های بهبود و ارتقای مستمر كیفیت نقش دارند. كیفیت چیزی نیست كه بتوان به مدرسه تزریق كرد، تحقق كیفیت نیازمند مشاركت صادقانه همه كاركنان و معلمان و عوامل مدرسه است.

کار معلم و مربیان هنرمند این است که با فعالیت های زنده و پویا و با  ایجاد لحظه های نشاط آور مفاهیم را به فراگیران عرضه کنند، نه آنکه به عنوان یک وظیفه مکانیکی ، بدون تحریک اشتیاق دانش آموز و بدون نوآوری و خلاقیت ، تنها

ذهن دانش آموز نباید صرفاً مکانی برای انباشتن اطلاعات و محتویات کتاب باشد ، بلکه باید به رشد همه جانبه دانش به صورت یک جانبه و مستقیم مطالب را ارائه کنند. چون آموز بیش از هر چیز بها داده شود . فراگرفتن علوم با نشستن بر روی نیمكت مدرسه و گوش دادن به سخنان معلم میسر نیست شاید آموزش صرف صورت گیرد اما در آموزش واقعی باید دانش آموز از كلاس بیرون بیاید و وارد زندگی و اجتماع شود.

 فراهم نمودن این فرصت برای دانش آموز باعث می شود تا ذهن فراگیر را بر انگیزاند و او را به سوال و کنجکاوی کشانده، محرّک فکر، جهت دستیابی به نو آوری و خلاقیت شود.

همچنین در مدرسه طوری برنامه ریزی شود كه معلم ودانش آموز اندیشه خلاق خودرا به كار ببندند و مهارت هایی مانند تفكر حل مسئله وتصمیم گیری را كسب كنند. دانش آموز را باید آموزش داد تا مهارت و دانش را بیاموزد

نه آنكه چیزی را به او القاء كرد.هدف ، پرورش استعدادهاست.

 

مراحل طراحی فعالیت فوق برنامه

 

اهداف وزارت آموزش و پرورش بسیار كلی است مدارس باید بر حسب دوره تحصیلی و بانگاه به اهداف كلی، اهداف اختصاصی و تفصیلی و قابل دستیابی خود را تدوین كنند. به همین دلیل لازم است در ابتدای سال تحصیلی هدف گذاری

یكساله برای مدرسه صورت گیردو اهداف در حیطه های آموزشی،فرهنگی تربیتی وسپس خدماتی ورفاهی به ترتیب اولویت بندی ومشخص گردد. بعدازتعیین اهداف باید درصدد باشیم دربرنامه زمانی معین شده باشیوه های مؤثربه نتیجه مطلوب ودلخواه برسیم.

 

در تنظیم فعالیت فوق برنامه این آموزشگاه مراحل ذیل انجام می گیرد.

1-نیاز سنجی:

محور فعالیت با توجه به سن ، جنس و موقعیت دانش آموزان و با توجه به علایق و نیازهای فراگیران خواهد بود.

2-    انتخاب نوع فعالیت:

با توجه به نیازهای اعلام شده و با توجه به امکانات و منابع ، هر کدام از اعضای شورای مدرسه می توانند پیشنهاداتی را ارائه نمایند و از بین برنامه ها و فعالیت های پیشنهادی بهترین برنامه ها انتخاب شود. مشارکت معلمین در تدوین فعالیت های فوق برنامه این احساس را برای معلم ایجاد می کند که به تعمیق یادگیری فراگیر کمک خواهد کرد لازم به ذکر است موافقت اولیاء و مشارکت آنها هم نقش مهمی در تسهیل این امر خواهد داشت.

 

3-    تعیین اهداف:

در انتخاب بهترین پیشنهاد و بهترین برنامه باید توجه داشت این نوع برنامه تا چه اندازه حیطه های سه گانه یادگیری را در بر می گیرد. (حوزه شناختی ، حوزه مهارتی و

حوزه نگرشی ). هر چه تفکر خلاق دانش آموز را بیشتر برانگیزد  و انگیزه را بیشتر تقویت کند ، فعالیت مناسب تری خواهد بود.

1-     تعریف فعالیت های متناسب با فوق برنامه انتخاب شده

بعد از انتخاب بهترین فوق برنامه و اهداف یادگیری لازم است فعالیت هایی که در این راستا قابلیت اجرایی دارند معرفی شوند.

2-  اجرای فعالیت:        

با مشارکت کلیه ی عوامل دخیل در امر آموزش فعالیت های فوق برنامه انتخاب شده با توجه به نوع فعالیت و زمانی که برای اجرای آن لازم است، چیدمان برنامه صورت می گیرد.

3-           ارزیابی :

 پس از اجرای فعالیت فوق برنامه لازم است میزان اثربخشی و تحقق اهدافی که بر این برنامه مترتب بوده را ارزیابی کرد که آیا دانش آموز به این سطح از یادگیری، مهارت یا نگرش دست یافته است یا خیر. در صورت حصول نتیجه مطلوب در پایان ارزیابی می توان این فعالیت را در بوته تجارب موفق مدیریتی قرار داد.

 

نقش فعالیتهای مکمل وفوق برنامه در پرورش هوش های چندگانه

 

هدف غایی وآرمانی نظام آموزشی ، پرورش انسان های خلیفه الهی وفرهیخته می باشد ؛ انسان هایی که در تمامی ابعاد رشد یافته باشند و بتوانند از همه توانایی های بالقوه خود که خداوند در درون آنها قرار داده است ، به نحو مطلوب در جهت زندگی بهتر و مطلوب تر و کسب رضای خداوند استفاده کنند .

نظریه هوش های چند گانه به دنبال تغییرات بنیادین در ساختار وروش آموزشی در مدارس است . این نظریه به تمام معلمان این پیام را می دهد : فراگیرانی که در آغاز هر روز در مدرسه حضور می یابند . حق دارند از تجربیاتی که همه مقولات هوش های هشت گانه آنها را فعال می کند وتوسعه می بخشد استفاده کنند . تمام دانش آموزان باید در طول روز در معرض برنامه ها ، پروژه ها ودوره هایی قرار گیرند که به ایجاد وتوسعه توانایی هوشی آنها کمک می کند ونباید تنها مهارت های شفاهی ومنطقی آنان همانند گذشته مورد توجه قرار گیرد .

مدیران وکارشناسانی که در برنامه ریزی مدارس نقش دارند ، می توانند نظریه MI را به عنوان معیاری برای اطمینان یافتن از این که برای همه دانش آموزان در هرروز فرصت هایی جهت تعا ملات مستقیم با هریک از هشت مقوله هوشی فراهم می شود ، در نظر بگیرند و فعالیتهایی را برای پرورش هرکدام از مقوله های هوشی طراحی واجرا نمایند .

برای ارزیابی فعالیت های مبتنی برهوش های چندگانه ، باید از روش هایی استفاده نمود که یادگیری ، افزایش توان ومیزان رشد و پرورش استعداد خاص هردانش آموز را به صورت واقعی درهریک از مقولات هوشی نشان دهد .

« شیوه های ارزشیابی واقعی ، به ویژه به دانش آموزان اجازه می دهد تاآموخته های خودرا در محیطی که با زندگی واقعی آنان مطابقت دارد ، نشان دهند . در صورتی که در روش های استاندارد شده ، هموارهدانش آموزان را در محیط های ساختگی که با
جهان واقعی بسیار تفاوت دارد ، مورد ارزیابی قرار می دهند . » ( آرمسترانگ )

 

 

انواع ارزشیابی با توجه به تئوری MI

 

در شیوه های ارزشیابی واقعی وتوصیفی ، از ابزار ، وسایل وروش های بی شماری استفاده می شود . یکی از پیش نیازهای اصلی ارزیابی واقعی ومعتبر ،مشاهدات است وهمانگونه که گاردنر ( 1993ـ 1983 ) بیان کرده است ، بهترین روش سنجش هوش های چندگانه دانش آموزان ، مشاهده ی نحوه ی به کارگیری سیستم های نمادین هریک از مقولات هوشی به وسیله آنان است . یکی دیگر از مؤلفه های اصلی در انجام ارزشیابی ای واقعی ، مستند سازی فعالیت های دانش آموزان است و می توان عملکرد دانش آموزان را با
روش های مختلف ثبت ونگهداری کرد . برخی از این روش ها عبارتند از :

ـ گزارش های داستان گونه ، ـ نمونه هایی از کارهای دانش آموزان، ـ نوارهای صوتی، ـ نوارهای ویدئویی، ـ عکاسی ،
ـ یادداشت های دانش آموزان،ـ نمودارهای اجتماعی، ـ آزمون های غیرمتعارف ، ـ مصاحبه با دانش آموزان ، ـ ارزیابی های کوشش مدار، ـ فهرست ها ، ـ طرح های کلاسی ، ـ گزارش های گاه شماری

نتیجه گیری :

 

با توجه به ویژگی های فعالیت های مکمل وفوق برنامه آموزشی وپرورشی وضرورت استفاده از آنها در نظام آموزشی ، می توان از آنها درجهت کاربرد تئوری MI برای رشد همه جانبه وفراگیران استفاده کرد . مدیران و معلمان با توجه به نظریه MI می توانند
برنامه های گوناگون ومدون وانعطاف پذیری زا راهکارها و فعالیت های آموزشی و پرورشی را طراحی کنند ودر جهت تقویت برنامه ی درسی وتوجه به استعدادهای خاص فراگیران با استفاده از ویژگی های محلی و منطقه ای ارائه دهند وبا پرورش هوش های چندگانه
زمینه تعمیق یادگیری درحیطه های شناختی ومهارتی را فراهم ساخته ودرنتیجه فراگیران رادر ابعاد مختلف جسمانی ، روانی ، ذهنی ، عاطفی ، فرهنگی و . . . رشد دهند .

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ساعت ۰:۴۷ قبل از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

        آموزش وپرورش شهرستان / ناحیه 2 سنندج   (91-90)                   نام آموزشگاه :  علم ودین             نوع آموزشگاه :  شهری- دولتي                       

 

 نام ونام خانوادگي:کمال ظفری    پايه تدريس:  پنجم              سمت :  آموزگار              مدرك تحصيلي:لیسانس               سابقه تدريس:   20  

طرح ارائه شده در ارتباط با كدام يك از مصاديق مي باشد.

 

1- موضوعات درسي   *                 2- استعداد هاي خاص و فردي                3- محلي ، منطقه اي                     4- بين المللي

موضوع ونام ماده درسي :    هنر                             درس يا صفحه مورد نظر:    روزنامه دیواری                         نام طرح يا فعاليت  :        مكمل *            فوق برنامه

تحليل محتوي ( نياز سنجي )

 

دلايل نياز به اين طرح در

 

مقابل درج گردد.

با در نظر گرفتن اهمیت مطالعه و تاثیر روزنامه ومجلات وغیره در غنی سازی اوقات  فراغت دانش آموزان با اجرای چنین طرح ها وپیگیری آن زمینه برای شناسایی افراد توانا به وجود آمده  و با ایجاد علاقه آنان را با کار نشر و چاپ آشنا می نماییم

 و می توانند از معلومات فراگیری دروس مختلف استفاده می کنند ومعلومات آنان در این زمینه ها سنجیده می شود

تعين هدف

نگرشي

بچه ها با شیوه ی جمع آوری اطلاعات برای ساخت یک روزنامه به صورت ساده آشنا می شوند  وبه کار نشر وچاپ نشریه  مجله  و روزنامه علاقه مند میشوند

مهارتي

دانش آموزان می توانند در قالب گروه فعالیت های هدفمندی را اجرا کنند و انگیزه و دوست داری با نویسندگی در آنان تقویت و ایجاد می شود

تعيين فعاليت يا فعاليتهاي متناسب با نياز سنجي ارائه شده

گروه بندی دانش آموزان به چهار گروه شش نفری  _  با هماهنگی مربی پرورشی و مدیریت دبستان وسایل کار مانند کاغذ  چسب و مقوا را دراختیار دانش آموزان هر گروه قرار می دهیم

با در نظر گرفتن توانایی ها و علاقه ی فردی بین افراد گروه تقسیم کار می کنیم

 نحوه ی جمع آوری اطلاعات قبلا و در این جلسه با راهنمایی معلم بیان می شود

اجراي فعاليت :

 

( مراحل اجراي فعاليت به صورت مرحله به مرحله )

میز و صندلی های کلاس رادر چهار نقطه ی کلاس به صورت میز گردی  می چینیم   از  هر گروه  می خواهیم  وسایل  کار  خود  را در جاهای  تعیین  شده  قرار  داده  و با هماهنگی  سرگروه  و افراد  هر گروه کار خود را شروع نمایند  

 

 

 آموزگار راهنمایی  می کند  که  هر گروه  ابتدا روی مقوا   طرح  کلی  روزنامه  دیواری  را  رسم  کرده و جای چسباندن

 ونوشتن  کارهای  دیگر  آن را معلوم نمایند

 

البته در حین فعالیت بر شیوه ی کار هر گروه  نظارت  می نماییم  و  در   جریان کار  دقت  می کنیم  که از توانایی های  همه    ی  افراد  گروه   استفاده   شود .     و به نوعی همه در گیر  کار باشند

 

  

هدف علاقه مند شدن  و شناسایی   توانایی های   فردی   در  قالب  گروه   است   پس  باید   توجه   خاصی  شود

 

که همه به شیوه ی مناسب  در  انجام   کار   سهیم  شوند

ارزشيابي از فعاليت : معيارهاي ارزيابي از فعاليت اجرا شده مورد به مورد  درج گردد .

پس از خاتمه کار  ،  کار  هر  گروه  توسط یکی از افراد گروه یا سر گروه  در پای تابلو چسبانده می شود و توسط خود دانش اموزان ، کار هر گروه ارزیابی می شود    در آخر سر کارهای برتر را معرفی کرده و همه را تشویق می کنیم

کار برگزیده را به مربی پرورشی معرفی کرده تا در تابلوی اعلانات مدرسه نمایش داده شود یا در مسابقات شرکت داده شود

امكانات مورد نياز

برای هر گروه کاغذ A4و چسب رازی  ،  قیچی ،  کاغذ مقوای بزرگ ،  مداد رنگی ،  کاغذ های نواری ورنگی و .....

تاریخ اجراي طرح

روز چهار شنبه زنگ چهارم در  درس  هنر به تاریخ ..

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ساعت ۲۲:۱۹ بعد از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

        آموزش وپرورش شهرستان / ناحیه 2 سنندج   (91-90)                   نام آموزشگاه :  علم ودین             نوع آموزشگاه :  شهری- دولتي                       

 

 نام ونام خانوادگي:کمال ظفری    پايه تدريس:  پنجم              سمت :  آموزگار              مدرك تحصيلي:لیسانس               سابقه تدريس:   20  

طرح ارائه شده در ارتباط با كدام يك از مصاديق مي باشد.

 

1- موضوعات درسي:*                    2- استعداد هاي خاص و فردي                3- محلي ، منطقه اي                     4- بين المللي

موضوع ونام ماده درسي :  :قرآن          درس يا صفحه مورد نظر:  وضو (نماز جماعت)          نام طرح يا فعاليت  :        مكمل *            فوق برنامه

تحليل محتوي ( نياز سنجي )

 

دلايل نياز به اين طرح در

 

مقابل درج گردد.

با توجه به اینکه  مسئولیت پذیری در قبال انجام عبادات وفرایض دینی امری است که باید همگام و هم سو با رشدوتکامل جسمی وذهنی دانش آموزان و متناسب با شرایط سنی آنان انجام پذیرد تا به مرور به صورت یک رفتار وعمل مطلوب در شخصیت آنان ایجاد شود پس امر وضو به عنوان پیش در آمدی جهت انجام فریضه ی نماز باید صحیح و به صورت عینی با حضور تمامی دانش آموزان انجام پذیرد 

تعين هدف

نگرشي

دانش آموزان به عبادت و انجام وضو به صورت صحیح وخواندن نماز به طور مستمر علاقه مند می شوند و انگیزه و شوق عبادت و راز ونیاز با خدا در آن ها ایجاد می گردد

مهارتي

_دانش آموزان یاد می گیرند که به صورت درست وضو بگیرند

- آنان با شیوه ی صحیح خواندن نماز آشنا شده و در این زمینه مهارت کافی پیدا می کنندو روش خواندن نماز جماعت و طرز

  اذان گفتن درست را یاد می گیرند

تعيين فعاليت يا فعاليتهاي متناسب با نياز سنجي ارائه شده

 _ هماهنگی و تعیین وقت مناسب با مدرسه جهت استفاده از وضو خانه و نماز خانه ی مدرسه در زنگ آخر روز دوشنبه ی با سفارش قبلی دانش آموزان لباس و جوراب تمییز پوشیده باشند

_ هماهنگی قبلی با امام جماعت مسجد وحضور وی در مدرسه

_ فراهم کردن 26 جفت دمپایی جهت استفاده ی دانش آموزان

اجراي فعاليت :

 

( مراحل اجراي فعاليت به صورت مرحله به مرحله )

به صورت گروهی دمپایی ها را در اختیار دانش آموزان قرار داده ودر وضو خانه ی دبستان آموزگار مراحل وضو را عملا انجام

 

داده و بر وضو گرفتن دانش آموزان نظارت کرده و پس از اتمام در نماز خانه ی مدرسه در صف های مرتب  ومنظم حاضر میشویم

 

 امام جماعت عملا نحوه ی خواندن نماز ظهر به صورت جماعت را انجام می دهد

 

بعد از اتمام اذان یکی از دانش آموزان قامت اذان را می خواند  و همه در صف های منظم پشت سر امام جماعت ایستاده وبعد از نیت 

 

وقامت امام جماعت مراحل و مراتب خواندن نماز جماعت ظهر را انجام می دهند

 

و آموزگار هم در کنار دانش آموزان نماز ضهر را به جماعت می خواندو پس از اتمام نماز سجاده ها را جمع آوری و

 

دمپایی ها را داخل کمد کفش می گذارند

این فعالیت در طول چندین هفته انجام میشود تا مهارت لازمه و کافی در تمامی دانش آموزان ایجاد شود

ارزشيابي از فعاليت : معيارهاي ارزيابي از فعاليت اجرا شده مورد به مورد  درج گردد .

در حین وضو طرز وضو گرفتن همه ی دانش آموزان را نظارت کرده و افراد بهتر را مشخص کرده وپس از اتمام نماز هم افرادی که در گرفتن وضو وخواندن نماز موفق تر  وبهتر عمل نموده اند معلوم می کنیم و آنهارا تشویق و به عنوان موذن  ومربی در زنگ های نماز مورد استفاده قرار می گیرند

امكانات مورد نياز

دمپایی جهت وضو به تعداد افراد کلاس  _ سجاده به تعداد جمعیت کلاس _ مکان نماز خانه و وضو خانه در زنگ آخر روز دوشنبه در اختیار کلاس  در هر هفته

تاریخ اجراي طرح

روز دوشنبه زنگ آخر در طول هر هفته در طی ماه های مستمر سال تحصیلی

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ساعت ۲۲:۱۸ بعد از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

        آموزش وپرورش شهرستان / ناحیه 2 سنندج   (91-90)                   نام آموزشگاه :  علم ودین             نوع آموزشگاه :  شهری- دولتي                       

 

 نام ونام خانوادگي:کمال ظفری    پايه تدريس:  پنجم              سمت :  آموزگار              مدرك تحصيلي:لیسانس               سابقه تدريس:   20  

طرح ارائه شده در ارتباط با كدام يك از مصاديق مي باشد.

 

1- موضوعات درسي                    2- استعداد هاي خاص و فردي *               3- محلي ، منطقه اي                     4- بين المللي

موضوع ونام ماده درسي : فارسی بخوانیم     درس يا صفحه مورد نظر: سرود ملی ( روز خوب پیروزی)         نام طرح يا فعاليت  :        مكمل *            فوق برنامه

تحليل محتوي ( نياز سنجي )

 

دلايل نياز به اين طرح در

 

مقابل درج گردد.

با توجه به اهمیت موسیقی و سرود و آواز و آهنگ  وتاثیر آن در جذابیت و غنی سازی موضوعات مختلف درسی مثل درس سرود ملی  علاوه بر ایجاد شادی ونشاط دردانش آموزان زمینه برای شناسایی افراد توانمند و با استعداد در این زمینه فراهم می آید و می توان آنان را درمراحل بعدی جهت و سمت و سو داد

تعين هدف

نگرشي

بچه ها به شرکت در گروه ها ی سرود واجرا در مراسمات مختلف علاقمندمی شوندو به هنر موسیقی وبیان احساسات درقالب اهنگ وآواز وموسیقی علاقه نشان می دهند

مهارتي

دانش

آموزان می توانند در قالب گروه اعتماد به نفس منطقی و حضور در جمع را به دست بیاورند وبا مسئله ی کم رویی و خجالتی بودن به عنوان چالشی تقریبا عمومی  مبارزه و بر آن فایق آیند  و پی به استعدادهای هنری خود ببرند

تعيين فعاليت يا فعاليتهاي متناسب با نياز سنجي ارائه شده

_کلاس به سه گروه هشت نفری تقسیم می شود به وسیله ی آموزگار یا مربی پرورشی سرودروز خوب پیروزی روی کاغذ های A4تهیه  ودر اختیار افراد هر گروه قرار می گیرد

_ضبط صوت  وسی دی مناسب روز خوب پیروزی به سر کلاس آورده می شود

_گروه  هارا با توجه به هماهنگی صدا از نظر زیر و بم بودن انتخاب می کنیم

اجراي فعاليت :

 

( مراحل اجراي فعاليت به صورت مرحله به مرحله )

ابتدا سرودها را که قبلا به صورت چاپی بر روی کاغذ تهیه کرده ایم در اختیاردانش آموزان هر گروه قرار می دهیم

ضیط صوت را آماده و سی دی را در آن گذاشته و دو بار سی دی را  که آهنگ و شعر خوانده شده به صورت هماهنگ اجرا

شده را پخش می کنیم تا دانش آموزان خوب گوش دهند وهم زمان شعر را هم با استفاده از کاغذ جلوی دست خود بخوانند و خود را با آهنگ نوار هماهنگ کنند

 

_ بار دیگر این فعالیت را بدون شعر  و فقط با آهنگ وملودی خالی اجرا کنند

 سپس کار اجرا با شعر و ملودی ودر آخر سر فقط با ملودی و با حضور  و اجرای هر  گروه  در پای تابلو  اجرا می شود ( دقت شود که نحوه ی چینش دانش آموزان  و راهنمایی های لازم دیگر مد نظر قرار گیرد )

از کار هر گروه فیلم برداری می شود  پس ازمقایسه ی کار گروه ها  خود دانش آموزان  وبا نظر مربی پرورشی گروه بهتر

 معرفی و انتخاب می شود

و بعد از تشویق به دفتر آموزشگاه معرفی شده تا در مرا سمات مختلف از آن ها استفاده شوند

 

ارزشيابي از فعاليت : معيارهاي ارزيابي از فعاليت اجرا شده مورد به مورد  درج گردد .

پس از راهنماییها و تمرین های لازم هر گروه سرود خود را با حضور  ملم  و مربی پرورشی اجرا می کنند از آن فیلم گرفته می شود و کار  هر گروه  در مرحله ی اجرا  و در آخر سر  با استفاده از سیستم کامپیوتر کلاس و پروژکشن  در سر کلاس دوباره نمایش ونشان داده شده  و کار برتر انتخاب و تشویق مش شود و جهت اجرا در مراسم صبحگاهی به آموزشگاه مدرسه  معرفی می شوند

امكانات مورد نياز

دوربین عکاسی وفیلمبرداری – تهیه متن سرود  ( روز خوب پیروزی) به صورت چاپی بر روی برگه ها توسط مربی پرورشی به تعداد دانش آموزان گروه سرود – ضبط صوت و نوار سرود

تاریخ اجراي طرح

روز  دوشنبه زنگ دوم  مورخه ی :

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ساعت ۲۳:۳ بعد از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

        آموزش وپرورش شهرستان / ناحیه 2 سنندج   (91-90)                   نام آموزشگاه :  علم ودین             نوع آموزشگاه :  شهری- دولتي                       

 

 نام ونام خانوادگي:کمال ظفری    پايه تدريس:  پنجم              سمت :  آموزگار              مدرك تحصيلي:لیسانس               سابقه تدريس:   20  

طرح ارائه شده در ارتباط با كدام يك از مصاديق مي باشد.

 

1- موضوعات درسي                    2- استعداد هاي خاص و فردي                3- محلي ، منطقه اي       *                                        4- بين المللي

موضوع ونام ماده درسي : فارسی بخوانیم         درس يا صفحه مورد نظر  :  درس آزاد(درس ششم)              نام طرح يا فعاليت  :        مكمل *            فوق برنامه

تحليل محتوي ( نياز سنجي )

 

دلايل نياز به اين طرح در

 

مقابل درج گردد.

_اهمیت ضرب المثل در ادبیات محاوره ای وکاربرد آن در گفتار وکلام

_باتوجه به اینکه زبان وادبیات کردی بسیار غنی است ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با زبان فارسی دارد.

_می تئوان د جهت غنی کردن اطلاعات ادبی وزبانی دانش آموزان و همچنین مورد توجه قراردادن زبان مادری در کنار زبان رسمی کشورمد نظر قرارداد

_ضرب المثل می تواند گفتار وکلام را شیرین وزیبا نماید.

تعين هدف

نگرشي

دانش آموزان به زبان وادبیات کردی وضرب المثل های محلی ومنطقه ای علاقمند می شوند

مهارتي

دانش آموزان می توانند در گفتار وصحبت خود ضرب المثل های کردی را به کار گیرند وبیان وگفته ی خود را غنی وزیبا و تاثیرپذیر نمایند

تعيين فعاليت يا فعاليتهاي متناسب با نياز سنجي ارائه شده

در منزل هر دانش اموز به صورت انفرادی با استفاده از کتاب مجله اینترنت وافراد آگاه در این زمینه ویا با مشورت با خود دانش آموزان ضرب المثل هایی را معلوم کرده و در قالب گروه آن را تنظیم و جمع بندی می کند و ارائه می دهد (در سر کلاس)ودر پوشه ی کار خود آن را قرار می دهد( بعد از اتمام  وارائه ی کار)

_در صورت لازم مراحل کار توسط آموزگار برای افراد گروه دانش آموزان توضیح داده می شود

اجراي فعاليت :

 

( مراحل اجراي فعاليت به صورت مرحله به مرحله )

به طور مثال از کتاب خانه مدر سه یا منزل کتابی در این زمینه به سر کلاس می آورم و با مشورت و همکاری دانش آموزان (به

 

صورت نوبتی کتاب را در اختیار هر گروه قرار می دهم تا چند ضرب المثل را از آن انتخاب کنند )ضرب المثل هایی که انتخاب

 

کرده اند توسط خودشان در پای تابلو نوشته می شود

حالا با مشورت افرادهر گروه ضرب المثل های انتخاب شده ونوشته شده در پای تابلو (به  وسیله ی هر گروه معنی و تفسیر می شود و با همکاری هم آن ضرب المثل ها را در جملات و گفتار خود بیان می کنند 

 ( در صورت نیاز راهنمایی می کنم )

 

حالا خلاصه ی این موارد نوشته شده و همچنین کارهای خود دانش آموزان در برگه هایی برای هر گروه ویا هر فرد گروه

یادداشت می شود ( جهت ثبت در پوشه ی کار )

ارزشيابي از فعاليت : معيارهاي ارزيابي از فعاليت اجرا شده مورد به مورد  درج گردد .

پس از اتمام کار از نماینده ی هر گروه می خواهیم که کارهای خود راکه  بر روی برگه هایی نوشته اند بر روی تابلو بچسبانند

 

و نماینده ی هر گروه ضرب المثلی را خوانده و افراد گروهش کاربرد آن را در گفتار خود بیان کنندپس از مقایسه ی کار ها گروه برتر مشخص و تشویق می شود

امكانات مورد نياز

چند برگه ی A4  _ماژیک_  چسب نواری _ کتاب ضرب المثل کردی  ومنابع دیگر مثل مجله و اینترنت ویا موارد دیکر

تاریخ اجراي طرح

روز شنبه زنگ سوم درس فارسی بخوانیم مورخه ی: 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ساعت ۲۳:۰ بعد از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

دو نمونه از فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه مبتني بر روش هاي فعال ياددهــــــــــــي و يادگيـــــــــــري

                           نمونه شماره ي1

                      موضوع:       علــــــوم تجربــــي

                          پايه:        پنجم دبستان

                       هـــدف:        پرورش حس همياري

                        روش:        يادگيري از طريق همياري

                        زمان:      10 تا 15 دقيق                                                             مواد و وسايل مورد نياز:  مداد ، خودكار ، كاغذ ،پوستر ، عكس هايي مربوط به زلزله

            


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ساعت ۱۲:۱ بعد از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

   

 

عناصري كه در طراحـــي فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه از آنها استفاده مــــِي شود عبارتند از:

ü     موضوع ( منظور از موضوع، درسي است كه در نظر داريد براي آن درس فعاليت مكمل يا فوق برنامه آماده سازيد . براي مثال :رياضي ، انشا ، علوم و ...)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ساعت ۱۱:۵۹ قبل از ظهر  توسط کمال ظفری  | 


 

به چهار گونه مي توان فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه را برنامه ريزي كرد:

v     فعالیتهای مکمل مبتنی بر محتوای کتابهای درسی

 

به چهار گونه مي توان فعاليت هاي مكمل وفوق برنامه را برنامه ريزي كرد:

v     فعالیتهای مکمل مبتنی بر محتوای کتابهای درسی

v     فعالیتهای مکمل مبتنی بر خلاقیت ونوآوری معلمان

v     فعالیتهای مکمل مبتنی بر شرایط و امکانات محلی اجرایی منطقه ای

v     فعالیتهای مکمل مبتنی بر استعداد های خاص و تفاوت های دانش آموزان


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ساعت ۱۱:۳۸ قبل از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

   قرآن

حفظ آيات وسوره هاي كوتاه كتاب درسي

حفظ پيام هاي قرآني واحاديث كوتاه نبوی - برگزاري مسابقات قرآن واذان وترغيب دانش آموزان به شركت دراين نوع مسابقات

مطالعه كتب درباره ي داستان هاي قرآن وارائه خلاصه اي ازآن ها دركلاس


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۳۹۰/۱۲/۰۵ساعت ۱۰:۴۵ قبل از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

● ویژگی‌های فعالیت‌های مکمل

فعالیت‌های مکمل و فوق برنامه باید ویژگی‌های زیر را دارا باشندادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ساعت ۱۸:۵۳ بعد از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

  1- تهيه روزنامه ديواري: 


( فرسايش خاك- زمين لرزه و خرابي هاي آن –كاربرد عدسي ها – زلزله و آسيبهاي آن – اندام هاي حسي و بيماريها واگير – راه هاي انتقال بيماري– ماشين هاي ساده و پيچيده واهرم ها سطح شيبدار – موتور هاي الكتريكي – چشمه هاي نور ومزايا ومعايب آنها- تغييرات شميايي وفيزيكي و اثر آنها در زندگي ما و ... )


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ساعت ۱۸:۴۰ بعد از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

u;s

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ساعت ۱۱:۱۰ قبل از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

آموزش وپرورش ناحیه 2 شهرستان سنندج آموزشگاه علم ودین ( دولتی ) نام ونام خانوادگی :کمال ظفری پایه:پنجم ابتدایی :سمت : آموزگار مدرک تحصیلی:لیسانس سابقه ی تدریس :20 سال طرح ارائه شده دررابطه با کدام یک از مصادیق می باشد . موضوعات درسی X استعدادهای خاص وفردی محلی ، منطقه ای بین المللی موضوع ونام ماده ی درسی: هنر موضوع: روزنامه دیواری صفحه موردنظر نام طرح یا فعالیت : مکمل X فوق برنامه تحلیل محتوی (نیاز سنجی )دلایل نیاز به این طرح در مقابل درج گردد. باتوجه به اهمیت مطالعه ونقش روزنامه ومجلات در غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان میتوان با ارائه ی چنین طرح هایی وپیگیری آن زمینه را برای شناسایی افراد توانا فراهم کرده و با ایجاد علاقه آنان رابا کار نشرو چاپ آشنا نمود وهمچنین با بکار گیری معلوماتی که از دروس مختلف فرا گرفته اندمیتوانند میزان توانایی خویش را محک بزنند ومو ضوعات درسی رابکار ببرند تعیین هدف نگرشی دانش آموزان با روش جمع آوری اطلاعات برای ساخت یک روزنامه مختصر آشنایی پیدا می کنند و به کار روزنامه نگاری وخواندن روزنامه ومجله علاقه مند میشوند مهارتی دانش آموزان میتوانند در گروه فعالیتهای هدفمندی را انجام داده و انگیزه وعلاقه به نویسندگی در آنان تقویت می -شود تعیین فعالیت یا فعالیت های متناسب با نیازسنجی ارائه شود . گروه بندی دانش آموزان به چهار گروه شش نفری - با هماهنگی مربی پرورشی و مدیریت مدرسه وسایل کار مثل کاغذ وچسپ و.... رادر اختیار هر گروه قرار می دهیم با توجه به علاقه و میزان توانایی بین افراد گروه تقسیم کار می کنیم نحوه ی جمع آوری آطلاعات برای آنان بیان میگردد البته این کار یعنی انتخاب موضوعات مختلف برای روزنامه دیواری با راهنمایی آموزگار توسط دانشآموزان انجام شده ودر این جلسه در زنگ هنر در قالب گروه روزنامه دیواری را درست می کنند اجرای فعالیت (مرحله به مرحله ) میز و صندلی های کلاس را در چهار نقطه از کلاس به صورت میز گردی می چینیم واز هر گروه می خواهیم که وسایل کار خودشان را در جاهای تعیین شده قرار داده و با هماهنگی سر گروه وهمکاری افراد گروه خود کار خود را شروع کنند معلم راهنمایی می کند که ابتدا روی مقوا طرح کلی روزنامه دیواری را کشیده وجای چسپاندن ونوشتن وکارهای دیگر آن را مشخص کنند وبر نحوه ی کار گروه ها نظارت میکند دقت شود که در جریان کار از تواناییهای همه ی افراد استفاده شود و همه به نوعی درگیر کار باشند . ارزشیابی ازفعالیت پس از اتمام فعالیت کارهای آنان در پای تابلو چسپانده وآن ها را با هم مقایسه می کنیم وبا قضاوت و نظر خود دانش آموزان کارهای برتر را معرفی و همه را تشویق می کنیم ودر آخر کار های انتخاب شده را به مربی پرورشی مدرسه معرفی کرده تا به جهت شرکت در مسابقه روزنامه دیواری توسط اداره فرستاده شود امکانات مورد نیاز برای هر گروه چندین برگ کاغذ A4 وچسپ رازی قیچی وکاغذ مقوای بزرگ مداد رنگی وکاغذهای رنگی وموارد متنوع دیگر تاریخ اجرا 20/11/1389
+ نوشته شده در  شنبه ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ساعت ۰:۱۹ قبل از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

آموزش وپرورش ناحیه 2 شهرستان سنندج آموزشگاه علم ودین   ( دولتی  )

نام ونام خانوادگی :کمال ظفری      پایه:پنجم ابتدایی      :سمت : آموزگار                 مدرک  تحصیلی:لیسانس                   سابقه ی  تدریس :20 سال

 

طرح ارائه شده دررابطه با کدام یک از مصادیق می باشد .

موضوعات درسی                    استعدادهای خاص وفردی               محلی ، منطقه ای                            بین المللی      

 

موضوع ونام ماده ی درسی:فارسی بخوانیم                  موضوع درس:آزاد                  صفحه موردنظر        نام طرح یا فعالیت : مکمل       فوق برنامه

 

تحلیل محتوی (نیاز سنجی )دلایل نیاز به این طرح در مقابل درج گردد.

اهمیت ضرب المثل در ادبیات محاوره ای وکاربرد آن در گفتار وکلام

با توجه به این که زبان و ادبیات کردی بسیار غنی و گسترده است و ارتباط نزدیک وتنگاتنگی با ادبیات فارسی دارد.

می توان در جهت غنی کردن اطلاعات ادبی وزبانی دانش آموزان وهمچنین مورد توجه قرار دادن زبان مادری درکنار زبان رسمی کشور مد نظر قرار داد

ضرب المثل می تواندگفتار و کلام را شیرین وغنی وتاثیر گذار نماید.

تعیین هدف

نگرشی

علاقه مندی دانش آموزان به زبان وادبیات کردی وضرب المثل های کردی ومنطقه ای

مهارتی

دانش آموزان می توانند ضرب المثل های کردی و محلی را در گفتار ومحاوره ی خود به کار گیرند وبه خوبی معنی ومفهوم آن را درک کنند.

تعیین فعالیت یا فعالیت های  متناسب با نیازسنجی ارائه شود .

در منزل دانش آموزان به صورت انفرادی با مراجعه به منابع مختلف از جمله اینترنت کتاب وافراد خانواده وفامیل و...می توانند ضرب المثل های خود را جمع آوری کرده ودر قالب گروه کلاسی خود  آن هارا مطرح کرده وافراد هر گروه کارهای خویش رامرتب کرده وبا همکاری همدیگر آن هارا نوشته و در پوشه ی کار خود قرار داده و در سر کلاس ارائه دهند

با راهنمایی آموزگار مراحل وروش  کار برای افراد گروه دانش آموزان توضیح داده می شود

اجرای فعالیت  (مرحله به مرحله )

آموزگار به طور مثال از کتاب خانه مدرسه کتابی در این زمینه به سر کلاس آورده ویا با مشورت با خود دانش آموزان ضرب المثل هایی را مشخص کرده ودرروی تابلو می نویسد بعد از افراد گروه می خواهد معنی ومفهوم هرکدام را بیان کرده و با مشورت هم آن ها را در گفتار وکلام خود به کار گیرند در مواقع لازم آموزگار آن هارا راهنمایی می کند حالا خلاصه ای از این موارد مطرح شده در برگه هایی یادداشت میشود

ارزشیابی ازفعالیت

پس از اتمام کار دانش آموزان از نماینده هر گروه می خاهیم که کارهای خود را که بر روی برگه هایی نوشته اند بر روی تابلو بچسبانند ونماینده هر گروه ضرب المثلی را خوانده وافراد گروهش کاربرد ش رادر گفتار بیان کنند وپس از مقایسه کارها گروه برتر مشخص و تشویق می شود   

امکانات مورد نیاز

ماژیک - چند برگ A4چسب نواری -کتاب ضرب المثل کردی ومنابع دیگر

تاریخ اجرا

1/8/89 و3/8/89

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۱۹ساعت ۰:۲۷ قبل از ظهر  توسط کمال ظفری  | 

آموزش وپرورش  ناحیه2 شهرستان سنندج                                دبستان علم ودین                                    آموزشگاه : شهری  _دولتی

نام و نام خانوادگی :کمال ظفری   پایه تدریس:پنجم         سمت :آموزگار          مدرک تحصیلی :لیسانس ابتدایی        تدریس:20

طرح ارائه شده در ارتباط کدام مصادیق زیر می باشد.

1-موضوعات درس                    2-ستعدادهای خاص و تفاونهای فردی                3- محلی منطقه ای          x                 4- بین المللی

 

موضوع نام درسی        هنر   درس با صحفه ی موردنظر           نام طرح یا فعالیت       مکمل                x                فوق برنامه

 

تحلیل محتوی

(نظر سنجی)دلایل نیاز به این طرح در مقابل درج گردد

باتوجه به این که براساس شناختی که ازدانش اموزان داشتم تعدادی ازآنهابرای حضوردرجمع وابرازاحساسات خود طفره می رفتند واحساس خجالتی داشتند که برای جبران این موضوع باتوجه به تنوع فعالیت درس هنر این فعالیت راانجام دادیم .

تعیین هدف

نگرشی

علاقه مندی نسبت فعالیت های گروهی وواستفاده از توانا ییهای فردی وکشف آنها

مهارتی

تقویت مهارت پیش بینی وتشخیص  - تعمیق ادراک حواس پنج گانه .اندام ها

 

تعیین فعالیت یا فعالیت های متناسب با نیاز سنجی ارائه شده

انجام فعالیت به صورت فردی باتوجه به توانایی فرد

انجام فعالیت به صورت بیان داستان یاحرکات نمایشی و..... بدون کلام که دانش آموزان بتوانند فعالیت را درپایان کار تشخیص داده ودرک کرده باشند .

 

اجرای فعالیت :

(مراحل عملی اجرای فعالیت به صورت مرحله به مرحله )

توسط یک رسانه تصویری درچند دقیقه حرکات پانتومیم یک نفررا برای دانش آموزان درمدت محدودی جهت آشنایی وهماهنگی وایجادانگیزه برای دانش آموزان نمایش می دهیم .

ازبین دانش اموزان علاقه مند دعوت برای اجرای نمایش انتخابی خود می شود که در روبروی دیگان کارخودرااجرا نماید

درپایان نمایش هر نفر سایر دانش آموزان به نقد وبررسی نمایش اجرا شده درحدتوانایی خود می پردازند ویا نمایش وی را بازگو می کنند

 

ارزشیابی از فعالیت معیارهای  ارزیابی از فعالیت اجرا شده مورد به مورد درج گردد

مقایسه بین کارهای اجراشده توط دانش آموزان

انتخاب کار برتر

تشویق دانش آ موز موفق ومعرفی به کادر پرورشی دبستانئ جهت شرکت درفعالیت های پرورشی ومسابقات

امکانات مورد نیاز طرح

ماژیک –کاغذ -  وسایل مورد نیاز هردانش آموز برای اجرا

مکان وماه اجرای طرح

در طول سال تحصیلی درساعت هنر

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۱۲/۰۹ساعت ۰:۴۰ قبل از ظهر  توسط کمال ظفری  |